Privātuma politika

SIA “LVST SERVICE”

PERSONAS DATU APSTRĀDES PAZIŅOJUMS

KLIENTIEM, SADARBĪBAS PARTNERIEM, APMEKLĒTĀJIEM UN CITĀM SAISTĪTĀM PERSONĀM

1. Informācija par datu pārzini

SIA “LVST SERVICE” , reģistrācijas numurs: 41203058615, juridiskā adrese: Aizupes iela 12k-36, Ventspils, LV-3601, pasta adrese: Pils iela 54-5b, Ventspils

Ar mums var sazināties pa tālruni: 29114858 vai rakstot uz elektronisko pasta adresi: [email protected]

2. Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties, izmantojot iepriekš norādīto informāciju vai sazinoties ar mūsu personas datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz sekojošu elektroniska pasta adresi: [email protected]

3. Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Šajā paziņojumā ir aprakstīts kā mēs veicam savu klientu, klientu parstāvju/kontaktpersonu, sadarbības partneru, interneta vietnes apmeklētāju un citu personu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā, piemēram, apsargājamā objektā iekļuvušas personas, apsargājamā objektā videonovērošanas zonā iekļuvušas personas, personas datu apstrādi.

Ja Jūs izmantojat mūsu interneta vietni www.lvst.lv  mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai kļūstot par mūsu klientu, Jūs esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši tās noteikumus. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus nepieciešamības gadījumā.

Šī paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktiem personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem.

Informējam Jūs, ka šeit ietvertie personas datu apstrādes noteikumi, attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.

Papildus šiem noteikumiem Jūs varat iepazīties ar sekojošiem papildus personas datu apstrādes

paziņojumiem – “Sīkdatņu izmantošanas noteikumi”.

  4. Datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamatojums

  Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš definētiem leģitīmiem nolūkiem, tai skaitā:

  4.1. Pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai, ka arī līguma (t.sk. sadarbības līguma) noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai;

  Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams arī Jūs identificēt, noskaidrot Jūsu tiesības lietot objektu, kur plānots nodrošināt apsardzi, nodrošināt atbilstošu maksājumu aprēķinu un nodrošināt maksājumu veikšanas procesu, sazināties ar Jums par pakalpojuma sniegšanu un/vai līguma izpildi saistītajos jautājumos (t.sk. arī rēķinu izsūtīšanai), atsevišķos gadījumos arī nodrošināt nesamaksāto maksājumu piedziņu, ka arī veikt citas no apsardzes pakalpojuma sniegšanas izrietošas darbības nodrošināšanai.

  Šiem nolūkiem varētu būt nepieciešami sekojoši personas dati: klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, personas kods, adrese (objekta adrese, pasta adrese, rēķina piegādes adrese), bankas konta numurs; telefona numurs, adrese (pasta adrese, rēķina piegādes adrese), e-pasta adrese, lietošanas tiesību pamatojums, no trauksmes signāliem (gan no objekta izvietotiem kustības detektoriem, gan videonovērošanas sistēmas ierakstiem), izrietošos datus, apsardzes objekta aizturēto/konstatēto personu identitātes dati, dažādu objekta fiksētu notikumu reģistrēšana.

  Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

  – Līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde ;

  – Juridiska pienākumu izpilde ;

  – Pārziņa leģitīmas intereses, (piemēram, Jūs kā klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas identificēšana, saziņas ar Jums nodrošināšana, signālu saņemšana.

  4.2. Normatīvos aktos noteikto prasību attiecība uz pakalpojumu sniegšanu izpilde vai citos normatīvajos aktos noteikto prasību izpilde;

  Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams izpildīt gan apsardzes darbību, gan grāmatvedības organizēšanas regulējošo normatīvo aktu prasības, arhīva likuma prasības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Galvenie izmantojami normatīvie akti : Apsardzes darbības likums, Ministru kabineta 09.12.2014.noteikumi Nr.757 “Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi”, Grāmatvedības likums, Pievienotas vērtības nodokļa likums, Arhīva likums un regulējošie normatīvie akti.

  Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt sekojošus personas datus: klienta identitāti apliecinoši dati (vārds, uzvārds, personas kods, identificējoša dokumenta rekvizīti),klienta īpašuma tiesības vai lietošanas tiesības un to pamatojums, saņemto trauksmes (t.sk. no kustību sensoriem, ugunsdrošības sistēmām un video novērošanas sistēmām) signālu uzglabāšanu, pakalpojumu sniegšanas un maksājumu veikšanu pamatojošo dokumentu uzglabāšana, aizturētas/objekta pārbaudāmas personas identitāti apliecinoši dati (vārds, uzvārds, personas kods, identificējoša dokumenta rekvizīti) u.c.

  Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

  • Juridiska pienākumu izpilde;

  4.3. Mārketinga aktivitāšu nodrošināšana;

  • Šim nolūkam varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: Klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese,izskats fotogrāfijās vai video ierakstos;

  Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

  – datu subjekta piekrišana ;

  – līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde;

  – pārziņa leģitīmās intereses ;

  4.4. Drošības, mantisko interešu apdraudējuma novēršana un citu būtisku mūsu vai trešo personu

  leģitīmo interešu nodrošināšana;

  Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams veikt mūsu teritorijas, ēku un citu īpašumu videonovērošanu, veikt telefonsarunu ierakstus, izmantot personas datu apstrādātājus dažādu funkciju nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā, izpaust informāciju tiesām un citām valsts iestādēm, apmainīties ar informāciju uzņēmumu grupas ietvaros, izmantot normatīvajos aktos piešķirtas tiesības savu leģitīmo interešu nodrošināšanai.

  Šim nolūkam varētu būt nepieciešams apstrādāt vismaz sekojošus personas datus: 

  Klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, personas kods, objekta adrese, personas izskats (attēls), atrašanās vieta un laiks, un citi dati atbilstoši nepieciešamībai, balss ieraksts;

  Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

  Pārziņa leģitīmās intereses , piemēram, noziedzīgo nodarījumu atklāšanas nolūkos, parādu piedziņas nodrošināšanai, pierādījumu nodrošināšanai.

  4.5. Pakalpojumu pienācīgas sniegšanas nodrošināšanai.

  Šī nolūka ietvaros būtu nepieciešams veikt tehnisko sistēmu un IT infrastruktūras uzturēšanu un pilnveidošanu, tehnisku un organizatorisku risinājumu izmantošanu, kur var izmantot arī Jūsu personas datus (piemēram, izmantojot sīkdatnes), ar mērķi nodrošinot kvalitatīva pakalpojumu sniegšanu, ka arī kvalitatīva pakalpojuma sniegšanas pārbaudes.

  Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

  • Pārziņa leģitīmās intereses .
  5. Kam mēs nododam Jūsu personas datus?

  Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav tiesiska pamata Jūsu personas datu apstrādei.

  Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

  1) mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei;

  2) personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, datu bāzes izstrādātājs/ tehniskais uzturētājs, citas personas, kuras ir saistītas ar pārziņa pakalpojumu sniegšanu;

  3) valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesību sargājošas iestādes;

  4) trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats, piemēram, tiesas, ārpus tiesas strīdu risināšanas iestādes, bankrota vai maksātnespējas administratori, trešās  personas, kuras uztur reģistrus (piemēram, iedzīvotāju reģistrs, parādnieku u.c. reģistri), ārpus tiesas parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēji.

  6. Kurām valstīm mēs nododam Jūsu personas datus?

  Mēs nenododam datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

  7. Ko mēs darām, lai aizsargātu jūsu informāciju?

  Ieviešam saprātīgus un atbilstošus fiziskus un tehniskus līdzekļus, lai aizsargātu informāciju, ko ievācam, lai sniegtu pakalpojumus. Taču neaizmirstiet: lai gan mēs veicam pienācīgas darbības, lai aizsargātu jūsu informāciju, neviena tīmekļa vietne, internetā veicama operācija, datoru sistēma vai bezvadu sakari nav pilnīgi droši.

  8. Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus?

  Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, ka arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.

  Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošas normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.

  Zemāk mēs norādām izplatītākos personas datu glabāšanas termiņus:

  – personas datus, kas nepieciešami līgumsaistību izpildei -mēs glabāsim līdz līgums tiks izpildīts un kamēr izpildīsies citi glabāšanas termiņi (skat. zemāk);

  – personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, mēs glabāsim attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktos termiņus, piemēram, likumā „Par grāmatvedību” ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai konstatētu katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei, bet ne mazāks kā 5 gadus; savukārt Ministru kabineta 09.12.2014.noteikumi Nr.757 “Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi” nosaka, ka saņemtie signāli no objektiem ir jāglabā ne mazāk kā 24 mēnešus; Datus, lai pierādītu savu saistību izpildi mēs glabāsim vispārējo prasības noilguma termiņu, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktiem prasījumu noilgumu termiņiem – 10 gadi Civillikuma, 3 gadi Komerclikuma un citiem termiņiem, ņemot vērā ar Civilprocesa likuma noteiktos termiņus prasību celšanai.

  Savu telpu un teritorijas videonovērošanas ierakstu glabāšanas termiņš ir noteikts 3 mēneši, lai izpildītu Ministru kabineta 09.12.2014.noteikumi Nr.757 “Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi” prasības.

  9. Jūsu, kā datu subjekta tiesības.

  Personas datu atjaunošana:

  Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, izmaiņas personas kodā, saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.

  Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības pieprasīt mums piekļuvi saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu,

  iebilst pret Jūsu datu apstrādi, ka arī tiesības uz datu pārnesamību Vissparīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

  Mēs cienām Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos ( ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, ja būs iespējams, tad attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus.

  Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības, kāda no sekojošiem veidiem:

  1) iesniedzot attiecīgu iesniegumu klātienē un identificējot sevi mūsu birojā pēc adreses: Pils ielā 54-5b, Ventspils, LV-3601, katru darba dienu no plkst. 10: 00 -17: 00 ;

  2) iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to mums pa pastu uz sekojošu adresi: Pils iela 54-5b, Ventspils, LV-3601

  3) izmantojot portālu www.lvst.lv;

  4) iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: [email protected], ieteicams parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu.

  Saņemot Jūsu iesniegumu mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgās situācijas, paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

  Piekrišanas atsaukšana:

  Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājam uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

  Jūs varat arī iebilst Jūsu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm vai tiek izmantota mārketinga nolūkiem (piemēram, komerciālu paziņojumu sūtīšanai ).

  10. Kur Jūs varat iesniegt sūdzību saistībā ar personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem?

  Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.

  Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmu jautājumu un Jūs uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājas lapa (http:/ /www.dvi.gov.lv/ lv/datuaizsardziba/privatpersonam/ iesniegumu-paraugi/ ).

  11. Kāpēc Jums ir jāsniedz mums savi personas dati?

  Galvenokārt, mēs Jūsu informāciju ievācam, lai izpildītu uzņemtās līguma saistības, izpildītu mums saistošos juridiskos pienākumus un lai īstenotu savas leģitīmās intereses. Šajos gadījumos mums noteiktas informācijas iegūšana ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt darījuma attiecību uzsākšanu vai līguma izpildi. Ja dati nebūs nepieciešami obligāti, bet to iesniegšana varētu palīdzēt uzlabot pakalpojumu, vai piedāvāt Jums izdevīgus līguma nosacījumus un/vai piedāvājumus, pie datu ievākšanas mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir brīvprātīga.

  Papildus vēlamies informēt Jūs par galvenajām normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu apstrādi:

  1) Apsardzes darbības likuma 10.panta otrās daļas 2.punkts, kas nosaka, ka mums jāpārliecinās par klienta tiesībām organizēt apsardzi īpašumā (piem., īpašuma tiesībām, lietošanas tiesībām u.c.);

  2) Apsardzes darbības likuma 18.panta pirmās daļas 4.punkts, kas nosaka, ka mums jāziņo par aizturētām personām Valsts policijai, jāfiksē liecinieku dati un jāziņo valsts policijai;

  3) Apsardzes darbības likuma 18.panta otrās daļas 2.punkts, kas nosaka, ka mums ir tiesības pārbaudīt objekta esošu personu identitāti, pieprasot uzrādīt personu apliecinošu dokumentu vai caurlaidi;

  4) Apsardzes darbības likuma 18.panta otrās daļas 3.punkts, kas nosaka, ka mums ir tiesības lūgt uzradīt objektā esošu personu personiskās mantas, ja tas paredzēts apsardzes darbību organizējošos dokumentos;

  5) Ministru kabineta 09.12.2014.noteikumu Nr.757 “Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi” 2.13.punkts, kas nosaka, ka saņemtie signāli no objektiem ir jāglabā ne mazāk kā 24 mēnešus;

  6) Likuma „Par grāmatvedību” 7. un 10.panti, kas nosaka šādu personas datu noradīšanu saimnieciska darījuma dokumenta (līguma), kura dalībnieks ir fiziska persona: vārds, uzvārds, personas kods (ja personai tāds piešķirts), personas noradīta adrese vai, ja tāda nav norādīta, deklarētas dzīves vietas adrese u.c., ka arī attaisnojuma dokumentu glabāšanas termiņus.

  12. Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus?

  Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem:

  1) savstarpēja līguma slēgšanas procesā vai aizturot Jūs, iegūstot datus no Jums paša;

  2) ja līgums tiek slēgts ar trešo personu un tā ir norādījusi Jūs kā kontaktpersonu;

  3) no Jums, ja Jūs iesniegsiet mums kādus iesniegumus, e-pastus, zvanīsiet mums;

  4) no Jums, ja Jūs pierakstīties mūsu pakalpojumiem tiešsaistē;

  5) no Jums, veicot autorizāciju tīmekļa vietne www.lvst.lv un lietojot to

  6) tīmekļa vietnē www.lvst.lv izmantojot sīkdatnes (cookies);

  7) atsevišķos gadījumos no trešo personu datu bāzēm, piemēram, vērtējot Jūsu kredītspēju, varam iegūt datus no trešām personām šī nolūka sasniegšanai;

  8) attiecīgos gadījumos, no videonovērošanas un balss ierakstiem;

  13. Vai Jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšana?

  Mēs Jūsu datus neizmantojam automatizēto lēmumu pieņemšanā.

  Iesakiet draugiem:

  TOP